Unser Mitglied "Thomas Kempf"

Thomas Kempf 2017
Name:
Mitglied seit:
 
Filmthemen:
Kamera:
Schnittsystem:
Thomas Kempf 
1995
 
Dokumentation & Reportage
Sony
Edius 8

Unser Mitglied "Wolfgang Wildmann"

Wolfgang Wildmann 2017
Name:
Mitglied seit:
 
Filmthemen:
Kamera:
Schnittsystem:
Wolfgang Wildmann
2002
 
?
?
?

Unser Mitglied "Peter Kremer"

Peter Kremer 2017
Name:
Mitglied seit:
 
Filmthemen:
Kamera:
Schnittsystem:
Peter Kremer
2016
 
Reisefilme & Musikvideos
Panasonic HDC TM700
Sony Vegas

Unser Mitglied "Gertrud Quartier"

Gertrud Quartier 2017
Name:
Mitglied seit:
 
Filmthemen:
Kamera:
Schnittsystem:
Gertrud Quartier
2001
 
Reisefilme & Familienfilme
Canon HV 40
Casablanca Solitaire

Unser Mitglied "Robert Becker"

Robert Becker 2017
Name:
Mitglied seit:
 
Filmthemen:
Kamera:
Schnittsystem:
Robert Becker
1973
 
Dokumentation & Reportage
Canon 305 X
Edius 8

Nächste Termine